Klauzula informacyjna (dot. RODO)

Zgodnie z art. ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest: P.H.U. SZERYFEK Paweł Wilgosz, z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Kondratowicza 15 m35 Warszawa, e.mezak@gmail.com; telefon 608 06 97 97

II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Z administratorem danych osobowych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
1. Osobiście pod wyżej wskazanym adresem.
2. Telefonicznie: 608 06 97 97
3. Przy użyciu formularza kontaktowego ze strony: ww.masazewawer.pl lub mailowo: e.mezak@gmail.com

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Dane osobowe są podawane przez Pacjenta bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, telefonicznie lub mailowo z wyżej wymienionej strony internetowej. Mogą być także uzyskane od Państwa osób bliskich- w przypadku osób niepełnoletnich lub w szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem Państwa zdrowia.

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin, wysyłanie formularzy. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

V. CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

1. Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej ( np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) – (podstawa prawna art.9 ust.2 lit. h RODO w zw. z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej).

2. Dane osobowe pacjenta mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych- (podstawa prawna art.6 ust. 1 lit. c RODO)

3. Dane osobowe Pacjenta mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością – (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności przez okres czasu wynikający z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

VII. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIA SIĘ DANE

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane także podmiotom z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. laboratoriom zewnętrznym, szpitale, gabinety lekarskie, apteki, firmy farmaceutyczne oraz inne placówki medyczne jak również dostawcom usług IT, podwykonawcom, podmiotom realizującym usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługę prawną) – przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie w celu i zakresie zleconym przez administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych Pacjentów do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

VIII. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Osoby, których dane dotyczą mają w zakresie swoich danych osobowych prawo do:
1. dostępu do danych osobowych – prawo to realizowane jest przez uzyskanie od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do informacji w zakresie wynikającym z art. 15 RODO,
2. sprostowania danych osobowych – prawo to realizuje się przez żądania od administratora sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne,
3. usunięcia danych osobowych – prawo to realizuje się poprzez żądanie od administratora usunięcia danych osobowych, w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
5. żądania przeniesienia danych osobowych,
6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

IX. INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usługi.